دانلود رایگان درایورهایRealTek RTS5111

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای کارتخ وان RealTek RTS5111 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • USB card reader درایور

  برای : Windows 2000, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2010.06.17   انتشار : 100617

  اندازه : 1.96 Mb   (ZIP)

  1341 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.04   انتشار : 3.­0.­0.­8

  اندازه : 5.56 Mb   (RAR)

  1339 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.01.16   انتشار : 6.­0.­6000.­20062

  اندازه : 5.65 Mb   (RAR)

  1215 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.28   انتشار : 3.­0.­1.­4

  اندازه : 7.85 Mb   (RAR)

  1170 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.21   انتشار : 6.­2.­9200.­39052

  اندازه : 10.21 Mb   (ZIP)

  1165 جستجوها
 • PCIE card reader درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2011.01.12   انتشار : 1.­10

  اندازه : 78 Kb   (BZ2)

  1164 جستجوها
 • USB smart card reader patch درایور

  برای : Mac OS X

  منتشر شده ها : 2011.06.16  

  اندازه : 5 Kb   (ZIP)

  1164 جستجوها
 • USB card reader درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.16   انتشار : 6.­1.­7600.­30126

  اندازه : 9.48 Mb   (ZIP)

  1155 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.23   انتشار : V6.­0.­6000.­20109

  اندازه : 8.25 Mb   (RAR)

  1135 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.21   انتشار : 6.­2.­9200.­30164

  اندازه : 20.38 Mb   (ZIP)

  1129 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.21   انتشار : 6.­2.­9200.­29069

  اندازه : 10.19 Mb   (ZIP)

  1116 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.03.20   انتشار : 6.­0.­6000.­20076

  اندازه : 6.68 Mb   (RAR)

  1078 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.21   انتشار : 6.­2.­9200.­28144

  اندازه : 10.23 Mb   (ZIP)

  1042 جستجوها
 • USB smart card (CCID) reader درایور

  برای : Windows

  منتشر شده ها : 2011.06.16   انتشار : 6.­1.­7600.­42

  اندازه : 4.3 Mb   (ZIP)

  1037 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2012.07.12   انتشار : 1.­07

  اندازه : 66 Kb   (ZIP)

  1025 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.21   انتشار : 6.­2.­9200.­27040

  اندازه : 10.2 Mb   (ZIP)

  1005 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows 2000, Windows 98

  منتشر شده ها : 2008.08.28   انتشار : 070130

  اندازه : 1.95 Mb   (RAR)

  997 جستجوها
 • RealTek RTS5111 درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.10   انتشار : 6.­0.­6000.­20097

  اندازه : 6.78 Mb   (RAR)

  991 جستجوها
 • PCIE card reader درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.29   انتشار : 6.­1.­7600.­85

  اندازه : 10.78 Mb   (ZIP)

  947 جستجوها

فایل های پرطرفدار RealTek کارت خوان ها